Daftar Pengarang Cerita Silat (cersil) terkenal

jin yong
pengarang cerita silat paling terkenal, Jin Yong (chin yung)

Pengarang Cersil

catatan: daftar dibawah hanya untuk pengarang yang pernah mengarang cerita jenis Wuxia Traditional atau Wuxia Classic (klasik), dan hanya terbatas pada yang sudah terkenal. Untuk yang sebatas Penyadur/penerjemah tidak termasuk dalam daftar, harus karya original mereka sendiri.

China

Gong Bai Yu
白羽
Bao Fa
薄發
Bu Feiyan
步非煙
Cang Yue
沧月
Dong Monong
東默農
Feng Ge
鳳歌
Ge Yuan
葛轅
Gu Mingdao
顧明道
Huang Jian
黃健
Huanzhu Louzhu
還珠樓主
Ji Wuji
記無忌
Jian Fuxue
劍拂雪
Jian Shuanghua
劍雙華
Jiangnan
江南
Murong Wuyan
慕容無言
Pingjiang Buxiaosheng
平江不肖生
PriestSheng Yan
盛顏
Shi Weihan
時未寒
Sun Xuetong
孫雪僮
Wang Dulu
王度廬
Xu Haofeng
徐皓峰
Zhang Beihai
張北海
Zhang Lianqiu
張斂秋
Zhao Chenguang
趙晨光
Zheng Zhengyin
鄭證因
Zhu Yimu
朱一木
Zhu Zhenmu
朱貞木
Xiang KairanXi Lingfeng
Jin Feng
金锋
Jiang Shangou
江上鸥
Yang Rundong
杨润东
Gongsun Meng
公孙梦
Dongfang Bai
东方白
Dongfang Ying
东方英

Hong Kong

Gao Gao
高皋
Huang Yi
黃易
Huang Ying
黃鷹
Jin Yong
金庸
Liang Yusheng
梁羽生
Ni Kuang
倪匡
Qiao Jingfu
喬靖夫
Ximen Ding
西門丁
Wen Rui’an
溫瑞安
Ma Teng
马腾
Ti Feng
蹄風
Zhang Menghuan
張夢還
Long Chengfeng
龙乘风

Taiwan

Banxia Louzhu
伴霞樓主
Cao Ruobing
曹若冰
Chen Qingyun
陳青雲
Chen Wenqing
陳文清
Di Yi
荻宜
Ding Qing
丁情
Dongfang Yu
東方玉
Dubao Louzhu
獨抱樓主
Dugu Hong
獨孤紅
Feng Junhan
馮鈞瀚
Fengguo Qianmo
風過阡陌
Fu Rui
弗瑞
Gao Pu
高普
Gao Rong
高容
Gao Yong
高庸
Gongsun Qianyu
公孫千羽
Gu Long
古龍
Gu Rufeng
古如風
Jian Hong
劍虹
Lan Li
蘭立
Lang Honghuan
郎紅浣
Li Liang
李涼
Liu Canyang
柳殘陽
Long Zhongke
隆中客
Lu Yu
陸魚
Luo Ye
落頁
Mo Yusheng
墨餘生
Mo Zhizhi
莫之執
Murong Mei
慕容美
Nanxiang Yesou
南湘野叟
Qi Jianbang
戚建邦
Qi Ru
奇儒
Qilin Ge Baishi
麒麟閣白石
Qin Hong
秦紅
Qiu Menghen
秋夢痕
Shangguan Ding
上官鼎
Shen Mo
沈默
Shi Dale
施達樂
Sima Ling
司馬翎
Sima Ziyan
司馬紫煙
Sun Yuxin
孫玉鑫
Tian Ge
田歌
Wang Jingyi
王經意
Wang Zhuyu
王竹語
Wang Ziwei
王子瑋
Shiao Yi
萧逸
Wolong Sheng
臥龍生
Wuling Qiaozi
武陵樵子
Xiao Feng
曉風
Xiao Se
蕭瑟
Xiao Yi
蕭逸
Xie Tian
謝天
Xu Xing
徐行
Xue Yan
雪雁
Yan Dou
顏斗
YangYao Ting
姚霆
Yi Rong
易容
Yi Wen
憶文
Yu Donglou
于東樓
Yu Lingyan
玉翎燕
Yun Zhongyue
雲中岳
Yuwen Yaoji
宇文瑤璣
Zhang Cao
張草
Zhang Qiangmi
張羌獼
Zhang Qijiang
張啟疆
Zheng Feng
鄭丰
Zhou Zhiren
周誌仁
Zhu Yu
朱羽
Zhu Zhuoyi
朱倬儀
Zhuge Qingyun
諸葛青雲
Jiu Ba Dao
九把刀
Sun Xiao
孙晓
Indonesia

Kho Ping Hoo
許平和
Batara    

Herman Pratikto
SH Mintardja
Bastian TitoStevanus SP 

Lainnya
Eiji
Yoshi-
kawa
Ưu Đàm
Hoa
Robert
van Gulik
WenKang
文康
SriwidjonoGongsun Xin
公孙鑫


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url