Top100 Pendekar Jin Yong menurut berbagai versi

Sebelumnya saya telah membuat daftar pendekar terkuat Jin Yong (tapi hanya TOP 10) . Kali ini, Saya menemui berbagai sumber tentang Top 100 petarung atau pendekar terkuat dari lima belas karya Jin Yong (chin yung) yang dibuat orang lain, saya sendiri tidak pernah membuat versi saya sendiri untuk Top 100 karena menguras waktu. Tapi rasanya cukup fun untuk mengetahui apa yang ada dipikiran orang lain, versi mereka seperti apa. 


Pendekar Terkuat top
Jet Li sebagai pendekar pedang dalam cerita Heroes 2002


Berikut saya menemukan tiga versi TOP100 Pendekar Terkuat Jin Yong buatan orang lain:


Versi Forum Tiongkok (sumber: Baidu)
 1. A Qing
 2. Dharma
 3. Duan Siping
 4. Sweeper Monk
 5. Xiaoyaozi
 6. Dugu Qiubai
 7. Zhang Sanfeng
 8. Shi Potian
 9. Murong Longcheng
 10. Kasim pencipta kui hua
 11. Huang Shang
 12. Xuzhu
 13. Wuyazi
 14. Tianshan Tonglao
 15. Dongfang Bubai
 16. Pencipta 9-Yang, yang menang adu minum vs Wang Chongyang
 17. Li Qiushui
 18. Xiao Longnu
 19. Zhang Wuji
 20. Wang Chongyang
 21. Xiao Feng
 22. Yang Guo
 23. Zhou Botong
 24. Xiao Yuanshan
 25. Murong Bo
 26. Jiumozhi
 27. Golden Wheel Monk
 28. Duan Yu
 29. Guo Jing
 30. Xuan Cheng
 31. Yideng
 32. Hong Qigong
 33. Ouyang Feng
 34. Huang Yaoshi
 35. tetua pulau Long 
 36. tetua pulau Mu
 37. Guo Xiang
 38. Fangzhen
 39. Linghu Chong
 40. Lin Chaoying
 41. Jueyuan
 42. Feng Qingyang
 43. Nona Baju Kuning
 44. Qiu Qianren
 45. Kongjian
 46. Youtanzhi
 47. Kurong (dgsd)
 48. Ding Chunqiu
 49. Xuanci
 50. Di Yun
 51. He Zudao
 52. Du'e
 53. Yang Dingtian
 54. Duan Zhengming
 55. Duan Yanqing
 56. Ren Woxing
 57. Murong Fu
 58. Mu Renqing
 59. Du'nan
 60. Du'Jie
 61. Zhuo Bufan
 62. Chongxu
 63. Yue Buqun
 64. Yu Lianzhou
 65. Zhang San
 66. Li Si
 67. Chengkun
 68. Yuan Chengzhi
 69. Ding Dian
 70. Yuzhenzi
 71. Lu Zhangke
 72. He Biweng
 73. Gongsun Zhi
 74. Zhou Zhiruo
 75. Huang Rong
 76. Zuo Lengchan
 77. Yang Xiao
 78. Gui Xinshu
 79. Xie Xun
 80. Xie Yanke
 81. Xia Xueyi
 82. Qiu Chuji
 83. Fan Yao
 84. Xiao Xiangzi
 85. Song Yuanqiao
 86. Li Mochou
 87. Mei Chaofeng
 88. Chen Jialuo
 89. Mu Sang
 90. Miao Renfeng
 91. Xiang Wentian
 92. Yin Tianzheng
 93. Yuan Shixiao
 94. Wei Yixiao
 95. Lin Pingzhi
 96. Hu Yidao
 97. Dai Qi Si
 98. Xue Dao (blood saber master)
 99. Taoist Wuchen
 100. Hong Antong

Versi Spcnet (forum internasional, tidak termasuk tokoh/karakter LEGENDARY/legendaris) :
 1. Dugu Qiubai (RO, XA) / Sweeper Monk (TL)
 2. Xu Zhu (TL) – Held back by weak combat ability. Internal at LV100.
 3. Shi Po Tian (XKX)
 4. Tian Shan Tong Lao (TL) - She is stronger than Li Qiu Shui at full power.
 5. Wu Ya Zi (TL)
 6. Li Qiu Shui (TL)
 7. Duan Yu (TL) – Assume functional Liu Mai Shen Jian. Held back by weak combat ability.
 8. Dongfang Bu Bai (XA) – Trait: Demonic Speed
 9. Huang Shang, Creator of Jiuyin (LO) – Speculation.
 10. Di Yun (LCJ) – Assume 神照经 is on the same tier as 九阴/九阳 from its feats.
 11. Xiao Feng (TL) - Skillset/Internal at LV75. Trait: Fighting God.
 12. Murong Bo (TL)
 13. Xiao Yuan Shan (TL)
 14. Yang Guo (RO) - Without Heavy Iron Sword. [Happy State: -1LV, Sorrow State: +1LV]
 15. Guo Jing (RO) - Post 16 Years. Speculation.
 16. Feng Qing Yang (XA) - Speculation. Stronger than Ren Wo Xing. Lower limit LV75, upper limit unknown.
 17. Lin Yuan Tu (XA) - Speculation. He can range from LV75 to LV85.
 18. Wang Chong Yang (LO) – It is logically impossible for him to be at this LV at the time of his death. He is placed here because it is always the Author Intention for him to be 1 tier above the 4 Greats at all point of time.
 19. Zhou Botong (RO) - Pre & Post 16 Years.
 20. Jinlun Fawang (RO) - Post 16 Years.
 21. Jiu Mo Zhi (TL)
 22. Zhang San Feng (YT) - Held back largely by his old age.
 23. Zhang Wu Ji (YT) - He frequently performed below this LV in the novel.
 24. East Heretic, Huang Yao Shi (RO) - Pre & Post 16 Years.
 25. South Emperor, Yideng (RO) - Pre & Post 16 Years.
 26. West Venom, Ouyang Feng (RO)
 27. North Beggar, Hong Qi Gong (RO) 
 28. Guo Xiang (YT) – Speculation of highest level reached.
 29. Qiu Qian Ren / Ci En (RO) - Both Pre & Post 16 Years.
 30. Fang Zheng (XA)
 31. Lord Long/Mu of Xia Ke Island (XKX)
 32. Ding Dian (LCJ)
 33. Yellow Dressed Girl, Lady Yang (YT) - Speculation.
 34. Kurong (TL)
 35. Xiao Long Nu (RO) – After learning Left/Right Technique
 36. Ren Wo Xing (XA)
 37. Lin Chao Ying (LO) – Speculation. At first Mount Hua.
 38. Ling Hu Chong (XA) - VS Sword-Using Opponents Only. 
 39. Zhang Wu Ji (YT) - At battle against 6 righteous sects on Bright Peak.
 40. Qiu Qian Ren (LO) 
 41. Chong Xu (XA)
 42. Duan Zheng Ming (TL)
 43. Duan Yan Qing (TL)
 44. Reverend Huangmei (TL)
 45. Xuan Ci, Shaolin Abbot (TL)
 46. Zhang San / Li Si (XKX)
 47. Du E/Du Jie/Du Nan (YT) - Range From LV65 to LV62 (Strongest To Weakest)
 48. Yang Ding Tian (YT) - Speculation. At time of his death. He defeated Du E 10 years prior to story.
 49. Zuo Leng Chan (XA) – Before Blinded
 50. Ding Chun Qiu (TL)
 51. Xiang Wen Tian (XA)
 52. Yue Bu Qun (XA) - After Learning Bixie
 53. Divine Condor, Shen Diao (RO)
 54. Murong Fu (TL)
 55. You Tan Zhi (TL) – Internal at LV80. Held by back weak combat ability and techniques.
 56. Sword God Zhuo Bu Fan (TL)
 57. Cheng Kun (YT) – Before Blinded.
 58. Two Demons of Hejian, Bu Tai and Hao Mi (YT)
 59. Fang Sheng (XA)
 60. He Zu Dao (YT) – Estimation, dead before story. 
 61. Xie Yan Ke (XKX)
 62. Gongsun Chi (RO)
 63. Huang Rong (RO) - Full Health, Non Pregnant State.
 64. Xuan Ming Elders (YT) – Their Xuan Ming poison palms, if connected, is particularly devastating [+10LV] against opponents without strong Yang energy to dissipate its effect.
 65. Kong Xiang (YT)
 66. Lin Ping Zhi (XAJH) - After learning Bixie but before blinded.
 67. Bai Zi Zai (XKX)
 68. Xue Dao Lao Zu (LCJ)
 69. Su Xing He (TL)
 70. Yang Xiao (YT)
 71. Fan Yao (YT)
 72. Ah Da (YT)
 73. Ah Er (YT)
 74. Ah San (YT)
 75. White Eagle, Yin Tian Zheng (YT)
 76. Green Bat, Wei Yi Xiao (YT)
 77. Golden Lion, Xie Xun (YT)
 78. Mie Jue (YT) – Equipped with Heavenly Sword.
 79. Nimo Xing (RO)
 80. Yin Kexin (RO)
 81. Xiao Xiangzi (RO)
 82. Qiu Qianchi (RO) - Only based on internal (disregarding her disability)
 83. Bujie Monk (XA)
 84. Duan Zheng Chun (TL)
 85. Luo Hua Liu Shui 4 Swordsmen (LCJ)
 86. 1st Brother Huang Zhonggong (XA) .Plum Manor, 4 Friends of JiangNan
 87. 2nd Brother Hei Bai Zi (XA).Plum Manor, 4 Friends of JiangNan
 88. Kong Jian (YT) - Strongest of 4 Divine Monks. Died to Xie Xun’s trickery.
 89. Kong Wen (YT) -Abbot of Shaolin
 90. Qiu Chuji (LO) 
 91. Kong Zhi (YT) - Lost to White Eagle Guardian at Battle of Bright Peak.
 92. Kong Xing (YT), Practiced Dragon Claws Skill. Killed by Ah San.
 93. Ding Mian (XA)
 94. Ding Bu Si (XKX)
 95. Ding Bu San (XKX)
 96. Bei Hai Shi (XKX)
 97. Li Mo Chou (RO)
 98. Ma Yu (LO)
 99. Wang Chu Yi (LO)
 100. Zhu Zi Liu (RO)

Versi Game Tiongkok (tidak tau apa judul gamenya):
 1. A Qing 
 2. Shi Potian
 3. Damo 
 4. Sweeper monk
 5. Zhang Sanfeng
 6. Dugu Qiubai
 7. Xiaoyaozi
 8. Kasim pencipta kuihua
 9. huang shang
 10. Li Jing (SPW, yijinjing)
 11. Duan siping
 12. Pencipta 9-Yang, yang menang adu minum vs Wang Chongyang
 13. Murong Longcheng
 14. Dongfang Bubai
 15. Yang guo
 16. Xiao feng
 17. Guo jing
 18. Zhang wuji
 19. Wang chongyang
 20. Jiumozhi
 21. Xuzhu
 22. Tianshan tonglao
 23. Zhou botong
 24. Jinlun fawang
 25. Xuan cheng (dgsd, most ma shaolin)
 26. Feng qingyang
 27. Huang yaoshi
 28. Ouyang feng
 29. Hong qigong
 30. Li qiushui
 31. Lin chaoying
 32. Xiao yuanshan
 33. Murongbo
 34. Wuyazi (disable)
 35. Yideng
 36. Huoshan (assassin hsds)
 37. Lin yuantu
 38. Duan yu
 39. Guo xiang
 40. Jueyuan
 41. Bai sun dao ren  (creator xuanming palm)
 42. Yellow dress maiden
 43. Yang dingtian
 44. Qiu qianren
 45. Du'e
 46. Huike (leluhur 2 , murid dharma)
 47. Kong jian
 48. island master Mu
 49. island master Long
 50. Fangzheng
 51. Linghu chong
 52. Ren woxing
 53. Yang dingtian
 54. Xiao longnu
 55. Jiunan
 56. Du'nan
 57. Duan yanqing
 58. Mu renqing
 59. Ding chunqiu
 60. Kurong
 61. Yuan chengzhi
 62. Yuzhenzi
 63. Huogong toutuo
 64. He Zudao
 65. Zhangsan
 66. Li Si
 67. Mulingzi (kongtong)
 68. Shenshan Shangren (abbot Qingliang temple di mount wutai)
 69. Du Jie
 70. Yue buqun
 71. Chongxu
 72. Hong antong
 73. Lu zhangke
 74. Zuo lengchan
 75. Di yun
 76. Murong fu
 77. He biweng
 78. Gongsun zhi
 79. Xiang wentian
 80. Chengkun
 81. Huang rong
 82. Xuanci
 83. Duan zhenming
 84. Gui Xinshu
 85. Yuan Shixiao
 86. Tianhong
 87. He Tieshou
 88. Xie Yanke
 89. Su Xinghe
 90. Zhou Zhiruo
 91. Xia Xueyi
 92. Mei Chaofeng
 93. Xie Xun
 94. Qiu Chuji
 95. Yin Tianzheng
 96. Fang Dongbai
 97. Afanti 
 98. Yang xiao 
 99. Chen jialuo 
 100. Ma Yu

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url